Tăng hỏi Thiền sư Triệu Châu:

- Đại ý Phật pháp là gì?

Triệu Châu đáp: - Cây bách trước sân.

- Xin lấy vật khác để thí dụ.
- Ta không có chỉ vật.
- Vậy đại ý Phật pháp là gì?
- Cây bách trước sân.

Bình: Trúc biết hoa vàng đâu cảnh khác Trăng trong mây bạc hiện toàn chân.

Vật tức tâm, tâm tức vật. Trong thực tại nhiệm mầu không ranh giới giữa chủ thể và khách thể.

Cây bách trước sân

 

Tăng hỏi Thiền sư Triệu Châu:

- Đại ý Phật pháp là gì?

Triệu Châu đáp: - Cây bách trước sân.

- Xin lấy vật khác để thí dụ.
- Ta không có chỉ vật.
- Vậy đại ý Phật pháp là gì?
- Cây bách trước sân.

Bình: Trúc biết hoa vàng đâu cảnh khác Trăng trong mây bạc hiện toàn chân.

Vật tức tâm, tâm tức vật. Trong thực tại nhiệm mầu không ranh giới giữa chủ thể và khách thể.

Đọc thêm..