Cần Thơ triển khai cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống một cửa điện tử

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành kèm theo Quyết định số: 2121/QĐ-UBND ngày  15/8/2017 quy định cách thức tổ chức quản lý, khai thác và sử dụng Hệ thống một cửa điện tử và cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến trong cơ quan hành chính nhà nước thị thành Cần Thơ.  Quy chế này áp dụng đối với các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ủy ban dân chúng xã, phường, thị trấn tham dự quản lý, phục vụ tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính công (bao gồm dịch vụ hành chính công trực tuyến).


Hệ thống một cửa điện tử và cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến nhằm tăng cường áp dụng công nghệ thông báo trong công tác cải cách hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến theo quy định hiện hành. Nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của cán bộ, công chức đảm đương giải quyết thủ tục hành  chính trong thực hành các nghiệp vụ hành chính công. Nâng cao chất lượng điều hành quản lý, giúp lãnh đạo cơ quan hành chính nhà nước theo dõi quá trình giải quyết các công việc trong lĩnh vực quản lý, tăng cường năng lực phục vụ người dân và doanh nghiệp; xây dựng cơ sở dữ liệu thông báo hồ sơ thủ tục hành chính chung cho toàn thị thành, tăng cường tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính.

Hệ thống một cửa điện tử và cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến được xây dựng và vận hành trên hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của tỉnh thành và hệ thống mạng gồm: mạng nội bộ của các cơ quan, mạng truyền số liệu chuyên dùng dành cho các cơ quan quốc gia và Internet. Dành cho tổ chức, công dân khai thác, sử dụng Hệ thống một cửa điện tử và cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, 3 và 4 do cơ quan hành chính quốc gia thành thị Cần Thơ cung cấp.

Phải luôn theo dõi và rà soát tình hình thực hiện và bảo đảm thông tin cung cấp trên Hệ thống đúng thực tiễn tại đơn vị. đảm bảo 100% hồ sơ hành chính được xử lý trên Hệ thống và đảm bảo 100% dịch vụ công trực tuyến cung cấp trên Hệ thống có quy trình đúng với quy trình giải quyết thủ tục hành chính đã được ban bố tại cơ quan.  Khi thu nhận hồ sơ qua cổng cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm phải tiến hành quy trình tiếp thu và phản hồi ngay thông tin tiếp thu hồ sơ theo quy định để tổ chức, cá nhân biết được tình trạng hồ sơ đã được thu nạp và tiến hành xử lý hồ sơ hành chính

Xem thêm: 

Cần Thơ triển khai cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống một cửa điện tử

Cần Thơ triển khai cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống một cửa điện tử

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành kèm theo Quyết định số: 2121/QĐ-UBND ngày  15/8/2017 quy định cách thức tổ chức quản lý, khai thác và sử dụng Hệ thống một cửa điện tử và cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến trong cơ quan hành chính nhà nước thị thành Cần Thơ.  Quy chế này áp dụng đối với các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ủy ban dân chúng xã, phường, thị trấn tham dự quản lý, phục vụ tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính công (bao gồm dịch vụ hành chính công trực tuyến).


Hệ thống một cửa điện tử và cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến nhằm tăng cường áp dụng công nghệ thông báo trong công tác cải cách hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến theo quy định hiện hành. Nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của cán bộ, công chức đảm đương giải quyết thủ tục hành  chính trong thực hành các nghiệp vụ hành chính công. Nâng cao chất lượng điều hành quản lý, giúp lãnh đạo cơ quan hành chính nhà nước theo dõi quá trình giải quyết các công việc trong lĩnh vực quản lý, tăng cường năng lực phục vụ người dân và doanh nghiệp; xây dựng cơ sở dữ liệu thông báo hồ sơ thủ tục hành chính chung cho toàn thị thành, tăng cường tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính.

Hệ thống một cửa điện tử và cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến được xây dựng và vận hành trên hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của tỉnh thành và hệ thống mạng gồm: mạng nội bộ của các cơ quan, mạng truyền số liệu chuyên dùng dành cho các cơ quan quốc gia và Internet. Dành cho tổ chức, công dân khai thác, sử dụng Hệ thống một cửa điện tử và cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, 3 và 4 do cơ quan hành chính quốc gia thành thị Cần Thơ cung cấp.

Phải luôn theo dõi và rà soát tình hình thực hiện và bảo đảm thông tin cung cấp trên Hệ thống đúng thực tiễn tại đơn vị. đảm bảo 100% hồ sơ hành chính được xử lý trên Hệ thống và đảm bảo 100% dịch vụ công trực tuyến cung cấp trên Hệ thống có quy trình đúng với quy trình giải quyết thủ tục hành chính đã được ban bố tại cơ quan.  Khi thu nhận hồ sơ qua cổng cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm phải tiến hành quy trình tiếp thu và phản hồi ngay thông tin tiếp thu hồ sơ theo quy định để tổ chức, cá nhân biết được tình trạng hồ sơ đã được thu nạp và tiến hành xử lý hồ sơ hành chính

Xem thêm: 
Đọc thêm..
Những bước triển khai hệ thống ERP tốt nhất và chi phí đầu tư một hệ thống ERP tốt nhất

Khi tăng trưởng diễn ra quá nhanh, lãnh đạo doanh nghiệp lúng túng trong việc kiểm soát thông tin,  họ nên tìm đến "Giải pháp hoạch định nguồn lực doanh nghiệp" (ERP).Triển khai dự án ERP tốt nhất gồm những công đoạn nào?

Phương pháp tham mưu hiện đại về triển khai hệ thống ERP tốt nhất bao gồm các bước sau:
 1. Đưa ra các qui trình, giải pháp đã triển khai để khách hàng tham khảo.
 2. Liên hệ với các khách hàng đã khai triển dự án ERP tốt nhất hoặc đưa lãnh đạo doanh nghiệp đang tham vấn đi thực tế các mô hình triển khai thành công.
 3. Đào tạo những người dùng chính, cán bộ nghiệp vụ mấu chốt nắm vững qui trình chuẩn đã có của hệ thống phần mềm ERP tốt nhất.
 4. Từ đó bắt đầu khảo sát tìm hiểu các nghiệp vụ của khách hàng.
 5. Xây dựng giải pháp và tư vấn cho khách hàng dựa trên hệ thống qui trình cho dự án ERP tốt nhất mà khách hàng đã nắm vững.
 6. Tham mưu cho khách hàng những điểm lợi, hại trong các yêu cầu đổi thay qui trình trong hệ thống ERP tốt nhất chuẩn.
Chi phí đầu tư cho một hệ thống ERP tốt nhất?

Việc đầu tư hệ thống ERP tốt nhất rất khác so với phần mềm hoạt động đơn lẻ, ước tính đầu tư cho  hệ thống ERP tốt nhất bao gồm:
 • Chi phí đầu tư phần cứng, cơ sở hạ tầng, truyền thông (như máy tính, hệ thống mạng, đường truyền, máy chủ…);
 • Chi phí bản quyền (gồm việc mua cho các máy tính, máy chủ, các phần mềm nhà cung cấp ERP tốt nhất yêu cầu, thường là hệ quản trị dữ liệu);
 • tổn phí trả cho nhà cung cấp phần mềm ERP tốt nhất .
Ngoài ra, doanh nghiệp có thể phải trả một số phí như uổng tham mưu ban sơ nếu thuê tham mưu hệ thống riêng, hoài đào tạo nảy khi có sự đổi thay nhân sự trong quá trình triển khai, uổng phát sinh thêm trong quá trình vận hành, uổng bảo trì & nâng cấp ERP.

ERP: Chọn giải pháp “nội” hay “ngoại”?

Phần mềm EPR tốt nhất ngoại nhập có nhiều qui trình đầy đủ và chi tiết, có các qui trình riêng cho từng ngành nghề, theo chuẩn quốc tế, sự ổn định cao, người sử dụng hoàn toàn tuân và thực hiện công việc theo qui trình đã có trên hệ thống. Như vậy, phần mềm ERP tốt nhất ngoại ăn khớp cho các doanh nghiệp lớn, qui trình ổn định, một hệ thống quản lý áp đặt được công việc cho cán bộ thực hành.

Phần mềm ERP tốt nhất ngoại tuy hoạt động theo chuẩn mực quốc tế nhưng khi áp dụng vào trong từng nước có thể lại không phù hợp. Cụ thể, để vận dụng vào Việt Nam, module kế toán được coi là xương sống của ERP không thể ứng dụng được theo chuẩn mực, chế độ, các qui định kế toán của Việt Nam. Như vậy công tác này sẽ phải thực hiện theo kiểu thủ công hoặc mua một phần mềm kế toán thực hành theo đúng qui định. Do đó, sẽ mất đi tính vẹn toàn, hoàn chỉnh của hệ thống ERP tốt nhất.

Tuy không đầy đủ qui trình như phần mềm ERP tốt nhất ngoại,  phần mềm ERP tốt nhất nội có ưu điểm đó là nắm rõ các nghiệp vụ, nhu cầu các doanh nghiệp trong nước, tuân đúng qui định, chuẩn mực tài chính trong nước. Phát triển theo hướng lập trình cho từng lĩnh vực riêng cho các doanh nghiệp trong nước, tạo ra sản phẩm có thể may đo thêm những tùy biến theo yêu cầu của doanh nghiệp. Với cách linh hoạt này tạo cho doanh nghiệp khả năng áp dụng cao hơn, trên cơ sở vẫn kế thừa qui trình quản lý hay mà doanh nghiệp đang ứng dụng và qui trình quản lý hiện có trên hệ thống phần mềm ERP tốt nhất nội.

Xét về mặt giá cả, phần mềm ERP tốt nhất ngoại có giá cao hơn nhiều lần so với phần mềm ERP tốt nhất nội. Các phần mềm ERP tốt nhất nội có giá mềm dẻo và linh hoạt hơn trong việc đưa ra các gói sản phẩm và việc thực hành khai triển theo từng module.

Xem thêm:

Những bước triển khai hệ thống ERP tốt nhất và chi phí đầu tư một hệ thống ERP tốt nhất

Những bước triển khai hệ thống ERP tốt nhất và chi phí đầu tư một hệ thống ERP tốt nhất

Khi tăng trưởng diễn ra quá nhanh, lãnh đạo doanh nghiệp lúng túng trong việc kiểm soát thông tin,  họ nên tìm đến "Giải pháp hoạch định nguồn lực doanh nghiệp" (ERP).Triển khai dự án ERP tốt nhất gồm những công đoạn nào?

Phương pháp tham mưu hiện đại về triển khai hệ thống ERP tốt nhất bao gồm các bước sau:
 1. Đưa ra các qui trình, giải pháp đã triển khai để khách hàng tham khảo.
 2. Liên hệ với các khách hàng đã khai triển dự án ERP tốt nhất hoặc đưa lãnh đạo doanh nghiệp đang tham vấn đi thực tế các mô hình triển khai thành công.
 3. Đào tạo những người dùng chính, cán bộ nghiệp vụ mấu chốt nắm vững qui trình chuẩn đã có của hệ thống phần mềm ERP tốt nhất.
 4. Từ đó bắt đầu khảo sát tìm hiểu các nghiệp vụ của khách hàng.
 5. Xây dựng giải pháp và tư vấn cho khách hàng dựa trên hệ thống qui trình cho dự án ERP tốt nhất mà khách hàng đã nắm vững.
 6. Tham mưu cho khách hàng những điểm lợi, hại trong các yêu cầu đổi thay qui trình trong hệ thống ERP tốt nhất chuẩn.
Chi phí đầu tư cho một hệ thống ERP tốt nhất?

Việc đầu tư hệ thống ERP tốt nhất rất khác so với phần mềm hoạt động đơn lẻ, ước tính đầu tư cho  hệ thống ERP tốt nhất bao gồm:
 • Chi phí đầu tư phần cứng, cơ sở hạ tầng, truyền thông (như máy tính, hệ thống mạng, đường truyền, máy chủ…);
 • Chi phí bản quyền (gồm việc mua cho các máy tính, máy chủ, các phần mềm nhà cung cấp ERP tốt nhất yêu cầu, thường là hệ quản trị dữ liệu);
 • tổn phí trả cho nhà cung cấp phần mềm ERP tốt nhất .
Ngoài ra, doanh nghiệp có thể phải trả một số phí như uổng tham mưu ban sơ nếu thuê tham mưu hệ thống riêng, hoài đào tạo nảy khi có sự đổi thay nhân sự trong quá trình triển khai, uổng phát sinh thêm trong quá trình vận hành, uổng bảo trì & nâng cấp ERP.

ERP: Chọn giải pháp “nội” hay “ngoại”?

Phần mềm EPR tốt nhất ngoại nhập có nhiều qui trình đầy đủ và chi tiết, có các qui trình riêng cho từng ngành nghề, theo chuẩn quốc tế, sự ổn định cao, người sử dụng hoàn toàn tuân và thực hiện công việc theo qui trình đã có trên hệ thống. Như vậy, phần mềm ERP tốt nhất ngoại ăn khớp cho các doanh nghiệp lớn, qui trình ổn định, một hệ thống quản lý áp đặt được công việc cho cán bộ thực hành.

Phần mềm ERP tốt nhất ngoại tuy hoạt động theo chuẩn mực quốc tế nhưng khi áp dụng vào trong từng nước có thể lại không phù hợp. Cụ thể, để vận dụng vào Việt Nam, module kế toán được coi là xương sống của ERP không thể ứng dụng được theo chuẩn mực, chế độ, các qui định kế toán của Việt Nam. Như vậy công tác này sẽ phải thực hiện theo kiểu thủ công hoặc mua một phần mềm kế toán thực hành theo đúng qui định. Do đó, sẽ mất đi tính vẹn toàn, hoàn chỉnh của hệ thống ERP tốt nhất.

Tuy không đầy đủ qui trình như phần mềm ERP tốt nhất ngoại,  phần mềm ERP tốt nhất nội có ưu điểm đó là nắm rõ các nghiệp vụ, nhu cầu các doanh nghiệp trong nước, tuân đúng qui định, chuẩn mực tài chính trong nước. Phát triển theo hướng lập trình cho từng lĩnh vực riêng cho các doanh nghiệp trong nước, tạo ra sản phẩm có thể may đo thêm những tùy biến theo yêu cầu của doanh nghiệp. Với cách linh hoạt này tạo cho doanh nghiệp khả năng áp dụng cao hơn, trên cơ sở vẫn kế thừa qui trình quản lý hay mà doanh nghiệp đang ứng dụng và qui trình quản lý hiện có trên hệ thống phần mềm ERP tốt nhất nội.

Xét về mặt giá cả, phần mềm ERP tốt nhất ngoại có giá cao hơn nhiều lần so với phần mềm ERP tốt nhất nội. Các phần mềm ERP tốt nhất nội có giá mềm dẻo và linh hoạt hơn trong việc đưa ra các gói sản phẩm và việc thực hành khai triển theo từng module.

Xem thêm:
Đọc thêm..

 

Tăng hỏi Thiền sư Triệu Châu:

- Đại ý Phật pháp là gì?

Triệu Châu đáp: - Cây bách trước sân.

- Xin lấy vật khác để thí dụ.
- Ta không có chỉ vật.
- Vậy đại ý Phật pháp là gì?
- Cây bách trước sân.

Bình: Trúc biết hoa vàng đâu cảnh khác Trăng trong mây bạc hiện toàn chân.

Vật tức tâm, tâm tức vật. Trong thực tại nhiệm mầu không ranh giới giữa chủ thể và khách thể.

Cây bách trước sân

 

Tăng hỏi Thiền sư Triệu Châu:

- Đại ý Phật pháp là gì?

Triệu Châu đáp: - Cây bách trước sân.

- Xin lấy vật khác để thí dụ.
- Ta không có chỉ vật.
- Vậy đại ý Phật pháp là gì?
- Cây bách trước sân.

Bình: Trúc biết hoa vàng đâu cảnh khác Trăng trong mây bạc hiện toàn chân.

Vật tức tâm, tâm tức vật. Trong thực tại nhiệm mầu không ranh giới giữa chủ thể và khách thể.

Đọc thêm..